Hairy Dragonfly Brachytron pratense

Hairy Dragonfly Brachytron pratense lunching on a ladybird

Ref: MN1161

Date: 12/06/2012

Location: Norfolk

Hairy Dragonfly <em>Brachytron pratense</em>

Hairy Dragonfly Brachytron pratense lunching on a ladybird

Ref: MN1161

Date: 12/06/2012

Location: Norfolk